Реализация на информационни и комуникационни дейности и кампании

ЕФТА СЪРВИСИС имаме сериозен опит при реализацията на информационни и комуникационни дейности, както и при създаването и представянето на информационни продукти. В работата си винаги сме ценили високо креативния творчески и иновативен подход при представянето на проекти и промотирането на продукти в т.ч. културно-исторически и туристически продукти, маршрути и обекти. Имаме успешен опит при създаването на брошури, каталози, рекламни филми, уебсайтове, мобилни приложения, както и при дейности свързани с публичност и организиране на събития по проекти на нашите клиенти. Също имаме опит при организирането и представянето на резултати от изследвания, проучвания, анализи както и при организирането на фокус групи, кръгли маси, различни срещи и други презентационни дейности.

Някои от проектите, които сме изпълнили в тази сфера са:

„Разработване и промотиране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния – България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“ в съответствие с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Възложител: Асоциация на дунавските общини „Дунав“

„Разработване на методология и изследвания“ по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017.

Възложител: Регионално сдружение на общините „Марица“

„Комуникация и разпространение“ и „Оповестяване на резултатите от изследванията и анализите“ по проект 811238 — CONC-CPC-2017 Bulgaria, изпълняван от КЗП и финансиран от Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020 г.)

Възложител: Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Разработване на Пътна карта за гражданско участие по проекта. Условията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ по процедура BG05SFOP001-2.009 и изискванията на Глава четвърта на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г.

Възложител: Сдружение „Чисто Черно море“