Разработване на методологически документи и указания

ЕФТА СЪРВИСИС има опит при разработването на методологии, документи и инструментариум за провеждането на качествени и количествени изследвания и проучвания, както и събирането и обработката на информация. Предлагаме разработване на различни видове наръчници, правила и процедури за работа, съобразени със специфичните нужди и очаквания на нашите клиенти. Възприетият подход на работа е разработените документи да са съобразени напълно с приложимата нормативна база, добрите практики, приложимите политики и стратегически приоритети на национално и европейско ниво.

Някои от проектите, които сме изпълнили в тази сфера са:

„Разработване на методология и инструментариум за провеждането на качествено и количествено изследване за оценка на интеграцията на имигрантите в Бургаския регион“.

Възложител: Община Поморие

Актуализация на Правила за управление на средствата на националния Иновационен Фонд, 2015 г. (ПУСНИФ), съгласно направени констатации, изводи и препоръки от Предварителен одитен доклад на Дирекция „Вътрешен одит“.

Възложител: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

„Разработване на методология за създаване на мултимедийни формати за културни, природни и исторически забележителности на българската територия (административни области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич) и румънската територия (окръзи Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) от трансграничния регион Румъния – България”.

Възложител: Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“

„Разработване на методология и изследвания“ по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017.

Възложител: Регионално сдружение на общините „Марица“