Организиране на специализирани обучения

ЕФТА СЪРВИСИС има опит при подготовката и организирането на специализирани обучения. За нас е важно не само да осигурим конкретна информация или знания за нашите клиенти, но и да им ги предадем по най-добрия начин, с което да допринесем за устойчивото развитие на човешкия капитал. Разработваме и организираме различни видове обучения в сфери като подготовка на процедури по ЗОП, подготовка на проектни предложения, управление и изпълнението на проекти и пр. Организираме и провеждаме специализирани обучения на теми като прилагане на правилата за държавни помощи, както и специфични обучения за целите на администрацията на местно, регионално и централно ниво.

Някои от проектите, които сме изпълнили в тази сфера са:

Организиране и провеждане на 9 тематични семинара и на 7 тематични практически семинара, в 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на 9 тематични семинара“ и Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на 7 тематични практически семинара по проект с наименование „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“ финансиран по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG65AMNP001-2.005 „Интеграция и законна миграция - мерки за прилагане на Плана за действие на EC за интеграция на граждани на трети страни“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.

Възложител: Фондация „Проджекта“

„Обучения за подобряване капацитета на общинските служители no Обособена позиция 2 „Обучения за подобряване капацитета на общинските служители в сферата на управление на общинската собственост, устройство на територията и опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители по Административен Договор № BG05SFOP001-2.015-0001/10.04.2020 г.

Възложител: Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)