Консултации за приложимите режими на държавни помощи

ЕФТА СЪРВИСИС има опит в предоставянето на консултации относно приложимите режими на държавни помощи. Предоставяме консултации на структури от публичния сектор относно услуги от общ икономически интерес, консултации за групово освобождаване от държавна помощ, прилагане на правилата за държавни помощи в специфични сектори, както и консултации относно хоризонтална, вертикална и регионална държавна помощ.

Някои от проектите, които сме изпълнили в тази сфера са:

Актуализация на Правила за управление на средствата на националния Иновационен Фонд, 2015 г. (ПУСНИФ), съгласно направени констатации, изводи и препоръки от Предварителен одитен доклад на Дирекция „Вътрешен одит“.

Възложител: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

Предоставяне на експертна помощ при анализ на организационната структура, включително отношения с мениджъри и оператори на инфраструктурата на „София Тех Парк“ АД, преглед на системата за управление и контрол и изготвяне на предложения за вътрешни правила за спазване изискванията и условията на приложимите режими за предоставяне на съвместима държавна помощ при изпълнение на проектите, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Възложител: БИМ КОНСУЛТИНГ