Разработване на стратегически документи, програми и планове

ЕФТА СЪРВИСИС има солиден опит при разработването на различни видове стратегически документи, в съответствие с нуждите и очакванията на нашите клиенти. Разработваме стратегии, планове и програми за развитие в различни сектори и структури на централно, регионално и местно ниво. Предлагаме разработването на цялостни стратегически документи, като подпомагаме дефинирането и определянето на приоритетите, целите, задачите, инструментите и индикаторите за цели и за изпълнение. Подготвяме детайлни времеви и финансови планове за изпълнение с конкретни източници на финансиране. В работата си използваме професионален подход като стратегическите документи, които разработваме са съобразени изцяло с приложимата стратегическа рамка на национално и европейско ниво, както и с приложимите политики и приоритети.

Някои от проектите, които сме изпълнили в тази сфера са:

Разработване на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на област Перник 2020-2022

Възложител: Областна администрация – Перник

„Разработване на Пътна карта за гражданско участие“, в рамките на проект „Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Морската стратегия на Република България“, финансиран по договор за АДБФП № BG05SFOP001-2.009-0067-C01 по Оперативна програма „Добро управление“.

Възложител: Сдружение „Чисто Черно море“

„Разработване на методология и изследвания“ по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество INTERREG V – A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017.

Възложител: Регионално сдружение на общините „Марица“