Провеждане на социологически проучвания, събиране и обработка на данни

ЕФТА СЪРВИСИС притежава опит в провеждането на социологически изследвания, проучвания, събиране и обработка на данни и пр. Събираме, обработваме и анализираме социологически и статистически данни за нуждите на различни проучвания, специализирани и специфични изследвания на нашите клиенти. Създаваме и поддържаме бази данни и информационни масиви. Изготвяме доклади с изводи и препоръки на база събраната и анализирана информация. Представяме окончателните резултати пред заинтересованите страни и партньорите на нашите клиенти.

Някои от проектите, които сме изпълнили в тази сфера са:

Провеждане на социологическо проучване на нагласите на населението на община Русе към разделното събиране на отпадъци, в частност биоразградими отпадъци, както и към употребата на компост от отпадъци.

Възложител: Община Русе

Провеждане на две социологически проучвания на територията на българската част от трансграничния регион Румъния-България, както и интегриране на получените резултати с резултатите от проучванията на румънската част от трансграничния регион Румъния-България на партниращата организация“

Възложител: Асоциация на дунавските общини „Дунав“