Провеждане на проучвания, разработване на оценки и анализи

ЕФТА СЪРВИСИС притежава опит при подготовката на различни предпроектни и други проучвания, необходими при подготовката и планирането на проекти и програми. Предлагаме различни анализи в т.ч. финансови, социални, икономически, социологически и други свързани с изпълнението на проекти и програми, според очакванията и специфичните нужди на нашите клиенти. Извършваме оценки на проекти, програми, стратегически документи и планове, както и оценки свързани с изпълнението на дейности или оценки на риска.

Някои от проектите, които сме изпълнили в тази сфера са:

Оценка на НСРР 2007-2013 за България и Партньорско споразумение 2014-2020 за България по отношение на политиките, свързани и водещи към предприемачество, конкурентоспособност, иновации и интелигентна специализация и анализ на приоритетите и целите на трансграничните програми за сътрудничество по отношение на Smart Specialization и очертаване на предложения за сътрудничество между регионите на България и Гърция“ по проект: „Smart Specialization”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.

Възложител: Регионално сдружение на общините „Марица“

Агро – екологична и икономическа оценка на ползите от дейностите по проекта, изпълнени от Община Любимец, свързани с намаляване на производствените разходи при отглеждане на земеделски култури” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02.

Възложител: Регионално сдружение на общините „Марица“

Проучване и оценка на прилаганите интеграционни мерки в Бургаския регион на базата на количествен и качествени анализи“

Възложител: Община Поморие

Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

Възложител: Регионално сдружение на общините „Марица“

Подготовка на два броя анализи „разходи – ползи” за нуждите на Община Добрич по първата покана на Програма INTERREG V-А Румъния – България 2014 – 2020 година, съгласно изискванията на насоките за кандидатстване и приложение A. 7. Анализ разходи-ползи към тях.

Възложител: Община Добрич

„Разработване на методология и изследвания“ по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017.

Възложител: Регионално сдружение на общините „Марица“