Проектно и юридическо консултиране

ЕФТА СЪРВИСИС има богат опит в проектното и юридическо консултиране. Предоставяме консултации, свързани с възлагане и изпълнение на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), в т.ч. подготовка на документации и технически спецификации, съобразно приложимото законодателство. Предоставяме подкрепа при възлагане на обществени поръчки на нашите клиенти. Изготвяме възражения по наложени финансови корекции, становища по доклади от проверки, одити както и други услуги, съобразени със специфичните нужди на нашите клиенти. Изготвяме насоки за кандидатстване, включително методики и критерии за оценка и пр. Изготвяме проектни предложения и формуляри за кандидатстване. Предоставяме консултантски услуги свързани с подготовката, управлението и изпълнението на проекти и програми свързани с целия проектен цикъл.

Някои от проектите, които сме изпълнили в тази сфера са:

Изготвяне на проектно предложение и формуляр за кандидатстване за финансиране по ФМ на ЕИП и Норвежки финансов механизъм 2009-2014, МЗ, Програма BG07 „Инициатива за обществено здраве.“ Мерки за подобряване на управлението на здравния сектор и на достъпа до качествени здравни услуги, Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания.

Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“

Подготовка на проектно предложение на Община Козлодуй по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 година, вкл. анализ „разходи-ползи”.

Възложител: Община Козлодуй

Подготовка на документация за обществени поръчки, както и всички съпътстващи документи за законосъобразно възлагане на договори в съответствие със ЗОП и заложеното по проект „В подкрепа дейността на дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски“ чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години, финансиран по ФМ на ЕИП и Норвежки финансов механизъм 2009-2014, МЗ, Програма BG07 „Инициатива за обществено здраве.“

Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“

Проектно предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Национален иновационен фонд ПУСНИФ 2016 – 8-ма сесия до 31.10.2016 г. с финансираща институция - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката (ИАНМСП).

Възложител: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)